Guangming Online> China

View of Xiongan citizen service center in Xiongan New Area

Photo taken on March 30, 2021 shows Xiongan citizen service center in Xiongan New Area, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli)

[ Editor: JYZ ]