Guangming Online> Life

Scenery of cole flowers in Kaihua, E China's Zhejiang

浙江开化:梯田村落花海美如画

Aerial photo taken on March 29, 2021 shows the scenery of cole flowers in terraced fields in Changhong Township, Kaihua County, Quzhou City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Wang Guohong/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]