Guangming Online> China

Lanzhou Shuimo Danxia Scenic Spot to be opened to tourists

Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Lanzhou Shuimo Danxia Scenic Spot soon to be opened to tourists in Lanzhou, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

[ Editor: JYZ ]