Guangming Online> Life

Agricultural machinery harvest wheat in Sihong, E China's Jiangsu

Agricultural machinery harvest wheat in Sihong, E China's Jiangsu

Aerial photo taken on June 7, 2021 shows agricultural machinery harvesting wheat at a wheat farm in Sihong County, Suqian City, east China's Jiangsu Province. (Photo by Zhang Lianhua/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]