Guangming Online> Life

Lotus flower seen in Anlong, SW China's Guizhou

Lotus flower seen in Anlong, SW China's Guizhou

Photo taken on June 8, 2021 shows a blooming lotus flower in Zhaodi National Wetland Park in Anlong County, Qianxinan Bouyei-Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Liu Zhaofu/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]