Guangming Online> China

People enjoy flowers across China

Students enjoy flowers in Huai'an, east China's Jiangsu Province, April 7, 2021. (Photo by He Jinghua/Xinhua)

[ Editor: JYZ ]